การตัดเกรด
โดย รองศาสตราจารย์วัฒนา สุนทรธัย
ประกอบด้วย
1. วิธีอิงกลุ่ม โดยใช้คะแนนมาตรฐาน (Z) มัธยฐาน (median) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

2. วิธีอิงเกณฑ์ โดยการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ
เกรด A และ D

ตัวอย่างการตัดเกรด การตัดเกรด
โปรดให้คำแนะนำ หรือ แสดงความคิดเห็นไปที่ หน่วยรับข้อมูลเพื่อการพัฒนา

ไปหน้าบ้าน