ตัวอย่างการตัดเกรด

ศึกษาอะไรก่อนหลัง?
ผู้ที่ต้องการศึกษาวิธีการตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม ให้ศึกษาหัวข้อ 2, 4 และ 5 ตามลำดับ และผู้ที่ต้องการศึกษาวิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ ให้ศึกษาหัวข้อ 4 และ 5 ตามลำดับ โดยผลการศึกษาดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งก็สามารถตัดเกรดได้ แต่ถ้าหากต้องการความซาบซึ้งมากยิ่งขึ้นก็ควรจะได้ศึกษาหัวข้อ 1 และ 3 ด้วย

      

      1. อิงกลุ่มและอิงเกณฑ์คืออะไร?

      2. การเลือกระดับความสามารถของกลุ่ม: คะแนนมาตรฐาน (Z)

      3. สถิติวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และการแปรผันของข้อมูล

      4. ตัวอย่างการป้อนข้อมูล (ความถี่)
5. ตัวอย่างการตัดเกรด
ตัวอย่างการตัดเกรด

หน้าต่างการตัดเกรด

หน้าต่างการตัดเกรดประกอบด้วยช่องว่างต่าง ๆ สำหรับการป้อนข้อมูล พร้อมด้วยวิธีการตัดเกรด โดยวิธีการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มได้กำหนดความสามารถของกลุ่มให้อยู่ในระดับปานกลาง (Z=1.5) และวิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของเกรด A และ D เท่ากับ 80 และ 35 ตามลำดับ ซึ่งค่าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของผู้ประเมิน

การสร้างความคุ้นเคยกับโปรแกรม

ผู้ที่เริ่มต้นใช้โปรแกรมนี้เป็นครั้งแรก อาจยังไม่ต้องป้อนข้อมูลใดๆ เลยก็ได้ แต่ให้ทดลองคลิกปุ่มต่างๆ เช่น คลิกปุ่ม "ดูค่า Z ที่เป็นไปได้", คลิกปุ่ม "ตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม" หรือ คลิกปุ่ม "ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์" เป็นต้น เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบของการแสดงผล

การทดลองป้อนข้อมูล

การทดลองป้อนข้อมูลอาจป้อนข้อมูลจริงของวิชาที่เคยตัดเกรดมาแล้ว เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเกรดที่เคยตัดกับผลลัพธ์ของเกรดในโปรแกรมนี้ หรืออาจป้อนข้อมูลสมมุติตามในภาพ 1 ต่อไปนี้ก็ได้ เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ทดลองตัดเกรดดูทั้ง 2 วิธี โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ในระหว่างที่ทดลองตัดเกรดดูนั้น อาจเปลี่ยนแปลงค่าบางอย่าง เช่น Z, A, D เป็นต้น เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะช่วงคะแนน จำนวน และค่าร้อยละ (%) ของแต่ละเกรดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร


ภาพ 1 ส่วนหนึ่งของหน้าต่างสำหรับการตัดเกรด และข้อมูลสมมุติ วิชา xyz ภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2545
(ระดับความสามารถของกลุ่ม กำหนดค่าเบื้องต้นไว้ที่ Z = 1.5 แต่ในภาพนี้กำลังทดทดลองให้ Z = 1.7)


การทดลองตัดเกรดครั้งที่ 1 จากภาพ 1 เมื่อคลิกปุ่ม "ตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม" แล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ 2

เกรดวิชา xyz
ภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2545


มัธยฐานเท่ากับ 57 คะแนน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.4 คะแนน
คะแนนจีพีเอ (GPA) เฉลี่ยของกลุ่มคือ 2.06 และระดับความสามารถของกลุ่มคือ พอใช้ (ปานกลาง)

เกรด

ช่วงคะแนน

จำนวน

ค่าร้อยละ

A

78 - 100

11

6.32 %

B+

72 - 77

12

6.9 %

B

66 - 71

20

11.49 %

C+

59 - 65

35

20.11 %

C

53 - 58

33

18.97 %

D+

47 - 52

29

16.67 %

D

41 - 46

16

9.2 %

F

00 - 40

18

10.34 %

รวม

 

174

100 %


ภาพ 2 ผลลัพธ์ของการตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม วิชา xyz ภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2545 เมื่อ Z = 1.7

การทดลองตัดเกรดครั้งที่ 2 จากภาพ 1 เมื่อเปลี่ยนระดับความสามารถของกลุ่มเป็น Z = 1.3 และคลิกปุ่ม "ตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม" แล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ 3 โปรดสังเกตว่ามัธยฐานและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเป็นคะแนนชุดเดียวกัน ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปคือ คะแนนจีพีเอเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับความสามารถของกลุ่ม ช่วงคะแนน จำนวนของแต่ละเกรด และค่าร้อยละ (%) ของแต่ละเกรด


เกรดวิชา xyz
ภาคที่ 3 ปีการศึกษา 254
5

มัธยฐานเท่ากับ 57 คะแนน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.4 คะแนน
คะแนนจีพีเอ (GPA) เฉลี่ยของกลุ่มคือ 2.45 และระดับความสามารถของกลุ่มคือ ดี

เกรด

ช่วงคะแนน

จำนวน

ค่าร้อยละ

A

73 - 100

23

13.22 %

B+

67 - 72

14

8.05 %

B

61 - 66

32

18.39 %

C+

54 - 60

35

20.11 %

C

48 - 53

31

17.82 %

D+

42 - 47

19

10.92 %

D

36 - 41

12

6.9 %

F

00 - 35

8

4.6 %

รวม

 

174

100 %


ภาพ 3 ผลลัพธ์ของการตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม วิชา xyz ภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2545 เมื่อ Z = 1.3

การทดลองตัดเกรดครั้งที่ 3 จากภาพ 1 เมื่อเปลี่ยนเกณฑ์ขั้นต่ำของเกรด D จาก 35 เป็น 40 และคลิกปุ่ม "ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์" แล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ 4


เกรดวิชา xyz
ภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2545

กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของเกรด A และ D ดังนี้ A = 80 และ D = 40
คะแนนจีพีเอ (GPA) เฉลี่ยของกลุ่ม
คือ 2.04 และระดับความสามารถของกลุ่มคือ พอใช้ (ปานกลาง)

เกรด

ช่วงคะแนน

จำนวน

ค่าร้อยละ

A

80 - 100

8

4.6 %

B+

74 - 79

12

6.9 %

B

67 - 73

17

9.77 %

C+

60 - 66

36

20.69 %

C

53 - 59

38

21.84 %

D+

46 - 52

33

18.97 %

D

40 - 45

15

8.62 %

F

00 - 39

15

8.62 %

รวม

 

174

100 %


ภาพ 4 ผลลัพธ์ของการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ วิชา xyz ภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2545 เมื่อ A = 80 และ D = 40


การทดลองตัดเกรดครั้งที่ 4 จากภาพ 1 เมื่อกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของเกรด D เป็น D = 35 และคลิกปุ่ม "ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์" แล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ 5 โปรดสังเกตว่าเมื่อคงเกรด A ไว้ที่ 80 และปรับเกณฑ์ขั้นต่ำของเกรด D จาก 40 เป็น 35 แล้วคะแนนจีพีเอเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับความสามารถของกลุ่ม ช่วงคะแนน จำนวนของแต่ละเกรด และค่าร้อยละ (%) ของแต่ละเกรดก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ยกเว้นจำนวนและค่าร้อยละของเกรด A


เกรดวิชา xyz
ภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2545

กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของเกรด A และ D ดังนี้ A = 80 และ D = 35
คะแนนจีพีเอ (GPA) เฉลี่ยของกลุ่มคือ 2.26 และระดับความสามารถของกลุ่มคือ ค่อนข้างดี

เกรด

ช่วงคะแนน

จำนวน

ค่าร้อยละ

A

80 - 100

8

4.6 %

B+

73 - 79

15

8.62 %

B

65 - 72

26

14.94 %

C+

57 - 64

40

22.99 %

C

49 - 56

40

22.99 %

D+

42 - 48

25

14.37 %

D

35 - 41

14

8.05 %

F

00 - 34

6

3.45 %

รวม

 

174

100 %

ภาพ 5 ผลลัพธ์ของการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ วิชา xyz ภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2545 เมื่อ A = 80 และ D = 35


สรุปการตัดเกรด
เริ่มต้นด้วยการป้อนความถี่ กรอกชื่อวิชา ภาคการศึกษา
และปีการศึกษา โดยการตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม ใหเลือกระดับความสามารถของกลุ่ม แล้วคลิกปุ่ม "ตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม" สำหรับการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ ให้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของเกรด A และ D แล้วคลิกปุ่ม "ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ " เราสามารถคลิกสลับไปสลับมาระหว่างวิธีการตัดเกรดทั้งสองวิธี โดยใช้คะแนนชุดเดียวกัน หรืออาจเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ระหว่างการทดลองตัดเกรดก็ได้ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด

ไปหน้า "การตัดเกรด"