รายงาน การประเมินผลการอบรมทางวิชาการ

เรื่อง "BU Online Services” ครั้งที่ 1/2546 วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2546

เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 972 อาคาร 9 ชั้น 7 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

วัตถุประสงค์ในการอบรม คือ  เพื่อช่วยให้คณาจารย์ใหม่และคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษารวมถึงอาจารย์ทุนที่กำลังจะไปศึกษาต่อได้ทราบเรื่องการให้บริการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการแก่บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลผู้เข้าประชุม จำนวนที่เข้าประชุมทั้งหมดมี 20 คน จำนวนที่ตอบแบบสอบถามมี 17 คน (85%) เป็นชาย 8 คน และหญิง 9 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 คน และปริญญาโท 12 คน

คณาจารย์ชายมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง mail มากกว่าคณาจารย์หญิง ทำไม คณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่พึงพอใจ เรื่อง การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

สรุปส่วนที่ 1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าประชุมเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพระหว่างก่อนและหลังการประชุมใน 5 ประเด็น ปรากฏว่าความรู้ความเข้าใจโดยรวมก่อนการประชุมครั้งนี้คือระดับ มาก และหลังการประชุมคือระดับ มากที่สุด โดยคณาจารย์ชายมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง E-mail Directory และ Mail-to-My-Students มากกว่าคณาจารย์หญิง

สรุปส่วนที่ 2 เรื่อง การบริการแบบออนไลน์ 10 ประเด็น ปรากฏว่าผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ Change Password and Check Modem Quota และน้อยที่สุดคือ Online Assessment System

สรุปส่วนที่ 3 การประเมินวิทยากรใน 2 ประเด็น ปรากฏว่าผู้เข้าประชุมประเมินประสบการณ์ของวิทยากรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด และประเมินประโยชน์ของการนำไปใช้โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

สรุปส่วนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 7 ประเด็น ปรากฏว่ามีความพึงพอใจ 3 ประเด็น และพึงพอใจมาก 4 ประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการประชุม และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ระยะเวลาในการจัดประชุม

สรุปส่วนที่ 5 การประเมินความสำเร็จของการจัดประชุมในครั้งนี้ ปรากฏว่าส่วนใหญ่ (12 จาก 17 คน) ตอบว่าประสบความสำเร็จอยู่ในระดับมาก มีเพียง 1 คนเท่านั้นที่ตอบว่าประสบความสำเร็จอยู่ในระดับน้อย ดังภาพฮิสโทแกรมต่อไปนี้

  ภาพฮิสโทแกรม จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น เรื่อง ความสำเร็จของการประชุม

 

ความคิดเห็นของ ผู้วิเคราะห์

เรื่อง การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม คณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจในระดับ มาก ในขณะที่คณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่พึงพอใจ สาเหตุของความแตกต่างนี้อาจเป็นเพราะในวันอบรมได้มีการจัดเลี้ยงแบบอาหารจานเดียว (อาหาร 1 ชุดรวมผลไม้) ซึ่งคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่เคยทำงานที่มหาวิทยาลัยก่อนไปเรียนต่อระดับปริญญาโท ต่างมีความคุ้นเคยกับการได้รับการบริการอาหารบุฟเฟต์มาก่อน จึงไม่พอใจกับการได้รับการบริการแบบอาหารจานเดียว ส่วนคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งเปรียบเทียบ ดังกล่าว จึงมีความพึงพอใจกับอาหารที่ได้รับ แสดงว่าคณาจารย์ชอบอาหารบุฟเฟต์มากกว่าอาหารจานเดียว  (ตาราง 9)

เรื่อง ระยะเวลาในการจัดประชุม คณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจในระดับ มาก ในขณะที่คณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่พึงพอใจ อาจมีสาเหตุเพราะคณาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพก่อนการอบรมแล้ว จึงรู้สึกว่าเสียเวลากับการอบรมในสิ่งที่ได้รู้มาแล้ว ในขณะที่คณาจารย์ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาก่อน จึงมีความพึงพอใจกับระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม (ตาราง 9)

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบางตัว พบว่า คณาจารย์ยิ่งมีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่าง ๆ มากเพียงใด ยิ่งมองเห็นประโยชน์และมีความต้องการรูปแบบการบริการที่หลากหลายมากตามเพียงนั้น (ตาราง 10)

ข้อเสนอแนะ

1. ควรได้มีการสำรวจความต้องการเข้าอบรมของกลุ่มเป้าหมายก่อน โดยในแบบสำรวจนั้นควรระบุเนื้อหาที่จะใช้ในการอบรมให้ครบถ้วน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจได้ว่า ควรจะเข้าอบรมหรือไม่ และเนื้อหาที่จะทำการอบรมควรมีมากกว่าหนึ่งเรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. สำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องพื้นฐานมาแล้ว ควรเข้าอบรมเรื่องที่มีความความซับซ้อนหรือเรื่องที่จำเป็นต้องใช้จริง เช่น Grading System,  Online Assessment System (ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้น้อยที่สุด) หรือการใช้โปรแกรมอื่น ๆ เป็นต้น

3. การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าผู้เข้าอบรมมีทั้งคณาจารย์เก่าและใหม่ผสมกันแล้ว ควรบริการอาหารแบบบุฟเฟต์ แต่ถ้าผู้เข้าอบรมมีเฉพาะคณาจารย์ใหม่จะให้การบริการอาหารแบบใดก็ได้

 

รายละเอียดการประเมินผลการอบรมทางวิชาการเรื่อง "BU Online Services” ครั้งที่ 1/2546