การใช้โปรแกรม Microsoft Word

 

1.      การเปิดโปรแกรม Microsoft Word

          การเปิดโปรแกรม MS Word นั้นสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          1. คลิกที่ปุ่ม Start (หมายเลข 1)

          2. เลือกที่เมนู Programs จะปรากฏเมนูย่อยด้านขวาขึ้น

          3. ในเครื่องบางเครื่องเราจะเห็นคำสั่ง Microsoft Word ที่เมนูในส่วนนี้เลย แต่ในบางเครื่องอาจต้องเลือกเพื่อเข้าสู่เมนูในส่วนของ Microsoft Office ก่อนดังรูปข้างบน

          4. คลิกที่คำสั่ง Microsoft Word

          หลังจากนั้นจะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.      การพิมพ์ข้อความ

          การพิมพ์ข้อความใน MS Word สามารถทำได้โดยการกดแป้นตัวอักษรที่ต้องการ หลังจากนั้นตัวอักษรนั้นก็จะปรากฏบนจอภาพ

 

3.      การเลือกตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

          สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม ¢ ซึ่งจะสลับการทำงานระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

4.      การบันทึกข้อมูล

          เมื่อพิมพ์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องการบันทึกลงสู่ดิสก์สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

4.1  

คลิกที่ปุ่มรูปดิสก์บริเวณ Toolbars ดังรูป

 

4.2  

ถ้าเป็นการบันทึกข้อมูลครั้งแรกจะปรากฏหน้าต่างดังรูป

 

4.3   เลือกตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกข้อมูล

4.4   พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ส่วนของ File name และคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

5.      การออกจากโปรแกรม MS Word

          สามารถทำได้โดยการเลือกคำสั่ง Exit ภายในเมนูไฟล์

          หมายเหตุ ในกรณีที่มีเอกสารใดที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล MS Word จะสอบถามก่อนว่าต้องการบันทึกเอกสารนั้นหรือไม่ ซึ่งสามารถตอบ Yes เพื่อบันทึก No ไม่บันทึก และ Cancel เพื่อยกเลิกการออกจาก MS Word

6.      การเปิดเอกสารที่เคยบันทึกไปแล้ว

          สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

6.1   คลิกที่ปุ่มรูปเปิดแฟ้มบริเวณ Toolbars ดังรูป

 

 

 

 


6.2  

จะปรากฏหน้าต่างดังต่อไปนี้

 

6.3   ให้เลือกไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม Open

 

7.      การสร้างเอกสารใหม่

          การสร้างเอกสารใหม่สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มรูปเอกสารว่างๆ ดังรูป

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัด จงพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ลงในเอกสารใหม่ และบันทึกลงไฟล์ชื่อ My First Doc 1

การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Training) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมดิจิตอล (Digital Society) ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

 


8.      การเปลี่ยนชนิดของตัวอักษร

          สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.      คลิกที่ช่องบอกชนิดตัวอักษร ดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.      หลังจากนั้นจะปรากฏเมนูแสดงรายการของตัวอักษรขึ้น เราสามารถเลือกชนิดตัวอักษรที่ต้องการได้

3.      พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

          หมายเหตุ ถ้าในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชนิดของตัวอักษรของข้อความที่พิมพ์ไปเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเลือกชนิดตัวอักษร ต้องป้ายแถบสีข้อความที่ต้องการเปลี่ยนชนิดตัวอักษรเสียก่อน

 

9.      การเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร

สามารถทำได้โดยการคลิกที่ช่องบอกขนาดที่อยู่ถัดจากช่องบอกชนิดตัวอักษรและพิมพ์ขนาดที่ต้องการลงไป

 

แบบฝึกหัด จงพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ลงในเอกสารใหม่ และตั้งชื่อว่า “ชนิดและขนาดตัวอักษร”

 

BrowalliaUPC ขนาด 16         BrowalliaUPC ขนาด 26

AngsanaUPC ขนาด 16                   AngsanaUPC ขนาด 26

CordiaUPC ขนาด 16            CordiaUPC ขนาด 26

JasmineUPC ขนาด 16          JasmineUPC ขนาด 26


10.  การกำหนดตัวอักษรตัวเข้ม ตัวเอียง และตัวขีดเส้นใต้

          สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มต่างๆ ดังรูปต่อไปนี้

 

 

 

 


โดย B หมายถึงตัวเข้ม I หมายถึงตัวเอียง และ U หมายถึงตัวขีดเส้นใต้

 

แบบฝึกหัด จงพิมพ์ข้อความดังต่อไปนี้ และบันทึกลงไฟล์ชื่อ “BoldItalicUnderline”

การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Training) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมดิจิตอล (Digital Society) ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

 

11.  การจัด Alignment

          การจัด Alignment คือการจัดรูปแบบของข้อความว่าเราต้องการให้ข้อความนั้นมีลักษณะอย่างไร เช่นชิดซ้าย อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ชิดขวา หรือเป็นแบบที่ชิดทั้งซ้ายและขวา

          การจัด Alignment จะมีผลทั้ง Paragraph ของข้อความ โดยไม่จำเป็นต้องป้ายแถบสีแต่อย่างไร


          การจัด Alignment สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มดังรูปต่อไปนี้

 

แบบฝึกหัด จงพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ ”Alignment”

ข้อความชิดซ้าย

ข้อความตรงกลาง

ข้อความชิดขวา

 

แบบฝึกหัด จงพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ และบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ “Review1”

การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Training) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมดิจิตอล (Digital Society) ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้โดยสังคมดิจิตอลที่ว่านี้หมายถึง สังคมที่มีการดำรงชีวิตโดยพึ่งพาเทคโนโลยีด้านไอทีอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัว การทำงาน หรือเพื่อความบันเทิง

 

 

12.  การเลือกกลุ่มของข้อความ, การคัดลอกข้อความ และการย้ายข้อความ

สามารถทำได้โดยการนำเมาส์ป้ายไปที่ข้อความที่ต้องการเลือก หลังจากนั้นจะปรากฏแถบขึ้น

การคัดลอกข้อความสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Copy รูป       หลังจากที่ป้ายข้อความเสร็จแล้ว หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Paste รูป

การย้ายข้อความสามารถทำได้ลักษณะเดียวกันกับการคัดลอกโดยให้คลิกที่ปุ่มรูปกรรไกรแทนปุ่ม Copy ดังรูป

แบบฝึกหัด จงสร้างเอกสารที่มีข้อความต่อไปนี้ซ้ำกันทั้งหมด 50 ครั้ง

          ปัจจุบันมีการสร้าง URL สำหรับเว็บภาษาไทยบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า ThaiURL เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ URL ภาษาไทยได้

 

13.  การจัดหน้ากระดาษ

เราสามารถจัดหน้ากระดาษที่จะใช้พิมพ์เอกสารได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.      คลิกที่คำสั่ง Page Setup ในเมนู File ดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.      ให้กำหนดตัวเลือกต่างๆ ตามต้องการ

14.  การ Preview เอกสาร

เราสามารถดู Preview ของเอกสารได้โดยคลิกที่ปุ่ม

15.  การใส่เลขหน้า


เราสามารถใส่เลขหน้าได้โดยใช้คำสั่ง Page Numbers ภายในเมนู Insert ซึ่งเมื่อคลิกที่คำสั่งเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างลักษณะดังต่อไปนี้

          เมื่อเลือกตัวเลือกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK

แบบฝึกหัด จงสร้างนำเอกสารที่อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้มาทำให้มีลักษณะดังต่อไปนี้

1.      คัดลอกไฟล์มาไว้ใน Drive A: ในช่องโฟลเดอร์ Word

2.      คัดลอกข้อความเดิมซ้ำอีก 1 ครั้งไปไว้ที่หน้าที่ 2 และเปลี่ยนข้อความทั้งหมดให้เป็นตัวอักษรขนาด 22 จุด

3.      ใส่เลขหน้า บริเวณด้านบนกระดาษ ชิดขวา

4.      กำหนดให้กั้นหน้าเป็น 1.5 นิ้ว กั้นหลังเป็น 1 นิ้ว

5.      ขนาดกระดาษเท่ากับ A4

6.      Preview ดูลักษณะของเอกสาร

7.      จัดเอกสารให้เหมาะสม

1.      การพิมพ์เอกสาร

สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.      คลิกที่คำสั่ง Print ที่เมนู File

2.      จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.      เลือกตัวเลือกต่างๆที่ต้องการและคลิกปุ่ม OK

แบบฝึกหัด จงสร้างเอกสารที่มีข้อความดังต่อไปนี้ และบันทึกลงในไฟล์ชื่อ review2

AN EXPLOSION OF CONNECTIVITY

          The seeds of the Internet were planted in 1969, when the Advanced Research Projects Agency (ARPA) of the U.S. Department of Defense began connecting computers at different universities and defense contractors.

 

ให้กำหนดค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.      Margin ซ้าย 1 ขวา 1 นิ้ว

2.      Paper size เท่ากับ A4

3.      ตัวอักษร BrowalliaUPC ขนาด 22 ในส่วนของหัวเรื่องและ 16 ในส่วนของเนื้อความ

4.      เนื้อความทั้งหมดเป็นแบบชิดซ้าย ส่วนหัวเรื่องเป็นแบบอยู่กึ่งกลาง

 

2.      การใช้ Tab

เมื่อต้องการจัดข้อความภายในเอกสารเราสามารถทำได้โดยการใช้สัญลักษณ์ Tab ซึ่งมีลักษณะดังนี้

                             หมายถึงข้อความที่พิมพ์ด้านซ้ายจะอยู่บริเวณ Tab

                             หมายถึงข้อความที่พิมพ์จะอยู่กึ่งกลาง Tab

                             หมายถึงข้อความที่พิมพ์ด้านขวาจะอยู่บริเวณ Tab

 

แบบฝึกหัด จงสร้างเอกสารลักษณะดังต่อไปนี้

               Department                                                 No. Of Computer

          Accounting                                                   22

          Marketing                                                      7

          Human Resources                                           4

 

3.      การใช้ Bullets และ Numbering

ในการสร้างเอกสารที่มีลักษณะเป็นหัวข้อหรือหัวข้อย่อยนั้น เราสามารถให้ MS Word จัดการในเรื่องของหัวข้อโดยอัตโนมัติได้โดยคลิกที่เมนู Format แล้วเลือกที่คำสั่ง Bullets and Numbering

 


4.      การแทรกรูปภาพในเอกสาร

          เราสามารถแทรกรูปภาพลงในเอกสารที่สร้างได้โดยการคลิกที่คำสั่งดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          การเลือกคำสั่ง Clip Art หมายถึงเราจะเลือกรูปที่ MS Word จัดหามาให้อยู่แล้ว ส่วน From File หมายถึงเราต้องการเลือกรูปภาพจากไฟล์ชนิดรูปภาพอื่นๆ

 

5.      การใช้ Text Box

ภายในเอกสาร Word นั้นเราสามารถที่จะแทรกข้อความเฉพาะที่ได้โดยการใช้ Text Box ซึ่งสามารถทำได้โดยการคลิกที่คำสั่ง Text Box ในเมนู Insert หลังจากนั้นให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการในกรอบของ Text Box ได้ทันที

 

6.      การรวมไฟล์

การคัดลอกข้อความจากเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่งสามารถทำได้โดยการคลิกที่คำสั่ง File ในเมนู Insert หลังจากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจะคัดลอกข้อมูลมาใส่

 

7.      การสร้าง Table

สำหรับเอกสารที่ต้องมีการสร้าง Table สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ คลิกที่คำสั่ง Insert Table ในเมนู Table จะปรากฏหน้าต่างดังนี้

 

 

 

 

 

ให้เลือกจำนวน Column และ Row ที่ต้องการและคลิก OK

แบบฝึกหัด จงสร้างเอกสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

          การรักษาเวลามีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจ การรักษาเวลาทำให้เกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ

          ปัญหาอย่างหนึ่งของคนไทยคือการไม่รักษาเวลา คนไทยส่วนใหญ่เคยชินการสาย ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาหรืองานอะไรก็ตาม ถ้าบอกว่าจะเริ่มตั้งแต่ 9.00 นาฬิกาแสดงว่างานจะเริ่มจริงๆ ตอน 9.30 นาฬิกา

 

แบบฝึกหัด จงสร้างเอกสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แบบฝึกหัด จงสร้างเอกสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

รายละเอียดของ Chip จากบริษัท Intel

Model

Year

Data Bus

Register Size

Addressable Memory

80486

1989

32 Bit

32 Bit

4 GB

Pentium

1993

64 Bit

32 Bit

4 GB

Pentium Pro

1995

64 Bit

32 Bit

64 GB

Pentium II

1997

64 Bit

32 Bit

64 GB