การใช้ PowerPoint 97 เบื้องต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์

แผนกเครือข่ายสารสนเทศ (คสท.)

ศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

สารบัญ

1    การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint                                                                                          1

2        เริ่มสร้างงาน                                                                                                                       2

การใส่ข้อความ                                                                                              3

3    การบันทึกงาน                                                                                                                    4

4.   การออกจากโปรแกรม                                                                                                        5

5    การเปิดงาน                                                                                                                        5

6    การกำหนด Design                                                                                                            6

7    การเพิ่มแผ่นงาน                                                                                                                 7

8    การใส่รูปภาพ                                                                                                                     8

9    การทำ Animation Effects                                                                                                 8

 

 


1.      การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน แต่จะมีลักษณะคล้ายๆกันดังนี้

1.      ให้เลือกไปที่คำสั่ง Programs จาก Menu Start (หมายเลข 1)

2.      ค้นหาคำสั่ง Microsoft PowerPoint ภายใน Menu ที่เกิดขึ้น (หมายเลข 2)

3.      คลิกที่คำสั่ง Microsoft PowerPoint ที่พบ

4.      หลังจากนั้นจะเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยมีลักษณะดังรูปต่อไปนี้

 

 

 

 

 


Œ

 

 

 

 

 

 

 

5.      ให้คลิกที่ปุ่ม Cancel (หมายเลข 1) เพื่อยกเลิก


2.      เริ่มสร้างงาน

          เมื่อต้องการสร้างงานใหม่สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.      คลิกที่ปุ่ม New (หมายเลข 1) ดังรูป

 

 

Œ

 

 

2.      หลังจากนั้นจะที่จอภาพจะปรากฏหน้าต่างย่อยดังรูปต่อไปนี้

 

 


Œ

 

 

 

 

 

 

3.   ที่หน้าต่างนี้จะเป็นรูปแบบของหน้าแผ่นงานที่จะสร้าง โดยผู้สร้างสามารถเลือกได้ว่าต้องการรูปแบบใด ในที่นี้ให้เลือกที่ช่องแรก (หมายเลข 1)

4.      คลิกที่ปุ่ม OK (หมายเลข 2)

5.      หลังจากนั้นที่จอภาพจะมีลักษณะดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใส่ข้อความ

          เมื่อต้องการใส่ข้อความลงในแผ่นงานสามารถทำได้ดังนี้

1.      คลิกที่กรอบที่ต้องการใส่แผ่นงาน

2.      พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

หมายเหตุ เราสามารถเลื่อน หรือเปลี่ยนขนาดของกรอบข้อความได้ตามที่ต้องการโดยใช้เมาส์กดค้างบริเวณกรอบและลากหรือเลื่อน

ตัวอย่างแผ่นงานที่มีข้อความเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.      การบันทึกงาน

            เมื่อต้องการบันทึกงานที่ได้ลงดิสก์ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.      คลิกที่ปุ่มรูปดิสก์ (หมายเลข 1) ดังรูป

 

Œ

 

 

2.      ในกรณีที่เป็นการบันทึกข้อมูลครั้งแรกจะปรากฏหน้าต่างดังรูป

Œ

 

 

 

 

 

 

          หน้าต่างนี้จะมีเพื่อให้ผู้สร้างงานกำหนดว่าจะบันทึกข้อมูลไว้ที่ใด และมีชื่อว่าอะไร หลังจากนั้นเมื่อมีการบันทึกครั้งต่อไปจะไม่มีการถามอีก

3.      ให้คลิกที่หมายเลข 1 (รูปด้านบน) จอภาพจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 

Œ

 

 

 

 

4.      ให้คลิกที่คำว่า 3.5 Floppy (A:) (หมายเลข 1) หลังจากนั้นในกรอบคำว่า Save in: จะปรากฏคำว่า 3.5 Floppy (A:) แทนคำว่า My Documents ซึ่งหมายความว่างานที่เราจะบันทึกนั้นจะเก็บไว้ในแผ่นดิสก์ที่ Drive A นั่นเอง


5.      ในกรอบช่อง File (หมายเลข 1) ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึกงาน ในที่นี้พิมพ์คำว่าคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 


Œ

 

6.      คลิกที่ปุ่ม Save (หมายเลข 2)

 

4.      การออกจากโปรแกรม

          เมื่อเลิกใช้ PowerPoint สามารถออกจากโปรแกรมโดยเลือกที่เมนู File และคลิกที่คำสั่ง Exit

 

5.      การเปิดงาน

          เมื่อต้องการเปิดงานที่เคยสร้างไว้แล้วมาแก้ไขเพิ่มเติมสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.      คลิกที่ปุ่มรูปแฟ้มกำลังเปิด (หมายเลข 1) ดังรูป

 

Œ

 

 

2.      จะปรากฏหน้าต่างคล้ายกับการบันทึกข้อมูลเพื่อให้ระบุตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการเปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      ให้เลือกตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการเปิดและเลือกชื่อไฟล์ที่จะเปิด (หมายเลข 1) ดังรูป



 
 


Œ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      คลิกปุ่ม Open (หมายเลข 2)

 

6.      การกำหนด Design

          เพื่อให้งาน Presentation เกิดความสวยงาม เราสามารถกำหนด Design ของงานได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.      จากเมนู Format เลือกคำสั่ง Apply Design (หมายเลข 1) ดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

Œ

 

 

 


2.      หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้เลือก Design ที่ต้องการดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.      เลือก Design และคลิกที่ปุ่ม Apply (หมายเลข 1)

 

7.      การเพิ่มแผ่นงาน

          เมื่อต้องการเพิ่มแผ่นงานใหม่ต่อท้ายแผ่นงานใดที่มีอยู่ ให้ไปที่แผ่นงานที่มีอยู่นั้นก่อน แต่ถ้าต้องการเพิ่มแผ่นงานที่ถัดจากแผ่นสุดท้าย ก็ให้ไปที่แผ่นงานแผ่นสุดท้ายก่อน และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.      ไปที่เมนู Insert แล้วคลิกที่คำสั่ง New Slide (หมายเลข 1)

 

Œ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรูปแบบแผ่นงานเหมือนในหัวข้อที่ 2 เริ่มสร้างงาน และทำตามขั้นตอนเดิม

 


8.      การใส่รูปภาพ

          สามารถทำได้โดยเลือกที่เมนู Insert เลือกเมนูย่อย Picture และคลิกที่คำสั่ง From File ดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      การทำ Animation Effects

            การทำ Effect ให้กับแผ่นงานสามารถทำได้ดังนี้

1.     

Œ

 
ไปยังแผ่นงานที่ต้องการทำ Effect

2.      คลิกที่ปุ่ม Animation Effects (หมายเลข 1) ดังรูป

 

 


3.      หลังจากนั้นจะปรากฏเมนูดังรูป ให้คลิกที่ปุ่มหมายเลข 1

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      จะปรากฏหน้าต่างดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      ให้เลือกข้อความที่ต้องการใส่ Effect ในกรอบ Slide objects without animation

1.      ทางด้านขวาให้เลือกที่คำว่า Animate ซึ่งจะมีตัวเลือกย่อยอยู่ 2 ตัวเลือก คือการ Animate นั้นจะให้กระทำเมื่อคลิกเมาส์หรืออัตโนมัติภายในกี่วินาที


2.      หลังจากนั้นบริเวณแทบด้านบน ให้เลือกช่อง Effects เพื่อกำหนดว่า Effect ดัง
กล่าวจะมีลักษณะเช่นไรดังรูป