ทย. ๓๒๔ ภาษาและวัฒนธรรม
TH 324 Language and Culture
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำหรับนักศึกษา
วิชาเอกและวิชาโทภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย ศึกษาภาษาซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมไทย
และศึกษาวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเครื่องกำหนดการใช้ภาษา

เนื้อหาวิชา
๑. ความหมายของภาษาและวัฒนธรรม
๒. ลักษณะของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
๓. ค่านิยมในสังคมไทย
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทย
๕. วัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องกำหนดการใช้ภาษา
๖. ลักษณะภาษาไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย
๗. อิทธิพลของสังคมที่มีผลกระทบต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย

การประเมินผล
สอบกลางภาค ๓๕ คะแนน
สอบปลายภาค ๓๕ คะแนน
รายงาน ๒๐ คะแนน
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน

รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ
การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย : ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา
คติชนวิทย
า : กิ่งแก้ว อัตถากร
คติชาวบ้าน : บุปผา บุญทิพย์

คติชาวบ้านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต : ผาสุก พุทธเมธา
คติชาวบ้านไทย : เจือ สตะเวทิน
ภาษากับวัฒนธรรม : ทิพย์สุดา นัยทรัพย์
รวมเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม : พระยาอนุมานราชธน
วัฒนธรรมทางภาษา : ประภาศรี สีหอำไพ
ศาสตร์และศิลป์แห่งภาษา : บุญยงค์ เกศเทศ
สังคมและวัฒนธรรมไทย : สุพัตรา สุภาพ
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช