หน้าจอหลัก
ผลการดำเนินการ
การประเมินผล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 การประเมินผล
       ในการวัดความสำเร็จของการจัดรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตอุดมคติไทยนั้น ได้ทำการประเมิน
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังเรียน ในส่วนของทัศนคติ ความเข้าใจและความรู้ในเนื้อหาวิชา เพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงอันนำไป
สู่เป้าหมายบัณฑิตอุดมคติไทย จากการวิเคราะห์ผลจากแบบประเมินพบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินก่อนการเรียนจำนวน 108 คน และหลัง
การเรียน 74 คน นำผลการตอบมาคิดค่าร้อยละเปรียบเทียบ พบว่าในส่วนของความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก่อนและหลังมีค่าระดับ
ความเข้าใจแตกต่างกันในตารางที่ 1

            ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความเข้าใจและการปฏิบัติในเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการเรียนวิชามนุษย์กับสภาพแวดล้อม
ตามแนวคิดบัณฑิตอุดมคติไทย
คำถาม
ระดับความเข้าใจ
ก่อน
หลัง
1. นักศึกษาเข้าใจคำว่ามนุษย์กับสภาพแวดล้อมมากแค่ไหน
2.91
3.51
2. นักศึกษามีความเข้าใจในการดำรงอยู่ของระบบนิเวศ
2.75
3.59
3. นักศึกษาเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติในฐานะเป็นปัจจัย
2.71
3.53
4. นักศึกษามีความเข้าใจถึงมลภาวะในสภาพแวดล้อมมากแค่ไหน
3.25
3.91
5. การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหน    

5.1 นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมได้มากแค่ไหน

3.06
3.38
5.2 นักศึกษามีความสนใจ รับทราบและเข้าใจข่าวสารทางสิ่งแวดล้อมมากน้อยอย่างไร
3.05
3.34
5.3 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2.86
3.41

5.4 นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์เข้ากับความรู้ในวิชาอื่น
ได้มากน้อยแค่ไหน

2.94
3.60

5.5 นักศึกษาคิดว่าข่าวสารทางสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความน่าสนใจในการเรียนวิชา
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน

3.64
3.90
5.6 นักศึกษาอ่านข่าวสารทางด้านสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยแค่ไหน
2.74
3.41
6. นักศึกษาเข้าใจว่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากแค่ไหน
3.21
4.00
            * ระดับความเข้าใจ 1=ไม่เข้าใจ 2=เข้าใจน้อย 3=เข้าใจปานกลาง 4=เข้าใจดี 5=เข้าใจดีมาก  


จากผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่า โดยเฉลี่ยนักศึกษามีความเข้าใจและการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้นหลังจากได้ผ่านการเรียน วิชามนุษย์กับสภาพแวดล้อมตามแนวคิดบัณฑิตอุดมคติไทย เช่น ความเข้าใจคำว่าสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับมนุษย์ การดำรงอยู่ ของระบบนิเวศ อิทธิพลของทรัพยากรธรรมชาติในฐานะเป็นปัจจัยในการดำรงชีพ ตลอดจนความคิดในการปฏิบัติรักษาสิ่งแวดล้อม ที่มากขึ้น เช่น นักศึกษาได้แนวทางในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม มีความสนใจในการรับทราบข่าวสารซึ่ง มีอิทธิพลต่อการเรียนและสามารถสื่อสารความรู้ทางสิ่งแวดล้อม มองเห็นแนวทางในการประยุกต์ความรู้ ทั้งนี้รวมถึงทางด้านจริยธรรม สิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ประสบผลสำเร็จในการปรับความเข้าใจและการปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ปัจจัยอื่นๆ เช่น เพศ ชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่ คะแนนเฉลี่ยสะสมและความสนใจในวิชานี้ไม่มีอิทธิพลต่อ ค่าเฉลี่ยความเข้าใจและการปฏิบัติในเรื่องสิ่งแวดล้อมในแบบประเมินส่วนนี้ (ตารางที่ 3) ผลประเมินในส่วนของความรู้ จากการวิเคราะห์ผลโดยนำค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อคำถามมา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงตามตารางที่ 2 อธิบายได้ดังนี้ ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของการตอบถูกในข้อคำถามวัดความรู้ก่อนและหลังการ เรียนวิชามนุษย์กับสภาพแวดล้อม
ตามแนวคิดบัณฑิตอุดมคติไทย
คำถาม
คำตอบที่ถูก

ร้อยละ
ผู้ตอบถูก
ก่อนเรียน

ร้อยละ
ผู้ตอบถูก
หลังเรียน

1. สิ่งแวดล้อมคือลักษณะที่สามารถจับต้องและมองเห็นได้เท่านั้น
X
94.4
93.2
2. ในระบบนิเวศไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
X
82.4
83.8
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปจะส่งผลต่อสมดุลธรรมชาติ
/
88
91.9
4. มลภาวะทางดินส่งผลต่อทรัพยากรป่าไม้เพียงอย่างเดียว
X
95.4
95.9
5. การอนุรักษ์จะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์
/
96.3
98.6
6. การจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรส่งผลต่อการได้เปรียบทางด้าน
การค้าและการตลาด
/
74.1
77
7. ข่าวสารทางด้านการดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
/
81.5
89.2
8. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ El Nino ส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชากรในพื้นที่
/
81.5
86.5
9. พฤติกรรมที่มีความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจกรรม
โดยกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดจัดได้ว่ามีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
/
68.5
83.8

10. การส่งเสริมและให้ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมทำได้โดยใช้ทคนิคพิเศษ จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จ

X
36.1
45.9

      ผลการวัดค่าเฉลี่ยในการตอบแบบประเมินในส่วนของความรู้ที่เปลี่ยนแปลงหลังจากการเรียนวิชามนุษย์กับสภาพแวดล้อม
นิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ เช่น ปรากฏการณ์ El Nino และการ
ดัดแปลงพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต (GMOs) นอกจากนี้นักศึกษายังมีความเข้าใจในการมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเข้าใจ
ในการรณรงค์ให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมว่าสามารถทำได้โดยสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นจึงจะประสบความสำเร็จ ยกเว้นความรู้ใน
เรื่องขอบเขตความหมายของสิ่งแวดล้อม (คำถามข้อที่ 1)ที่มีร้อยละผู้ตอบถูกหลังเรียนลดลง และความรู้เรื่องมลภาวะทางดิน (คำถาม
ข้อที่ 4) มีร้อยละของผู้ตอบถูกหลังเรียนไม่ต่างจากก่อนเรียนมากนัก มีข้อสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นผลจากความพยายาม ให้นักศึกษาคิด
ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับขอบเขตและความหมายของสิ่งแวดล้อม จึงควรปรับปรุงคำถามในแบบประเมินนี้ เพื่อให้สอดรับกับการ
เติบโตทางความคิดของผู้เรียน ในด้านความสัมพันธ์ของข้อมูลพบว่า เพศ ชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่และความสนใจในวิชานี้ ไม่มีความ
สัมพันธ์กับคะแนนการตอบแบบทดสอบและคะแนนสอบ แต่คะแนนเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ต่อผลคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค
ที่ระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ (ตารางที่ 3) โดยนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากจะส่งผลต่อการทำคะแนนสอบ
ภาคทฤษฎีทั้งกลางภาคและปลายภาคมากเช่นกัน ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับค่าเฉลี่ยความเข้าใจและการปฏิบัติ และร้อยละของการตอบถูก
ในข้อคำถามวัดความรู้หลังเรียนวิชามนุษย์กับสภาพแวดล้อมตามแนวคิดบัณฑิตอุดมคติไทย
ความเข้าใจ
และการปฏิบัติ
การตอบถูก
ในข้อคำถามวัดความรู้
คะแนนสอบ
กลางภาค
คะแนนสอบ
ปลายภาค
เพศ

Pearson Correlation

-.025
.140
.079
.084
Sig. (2-tailed)
.836
.245
.511
.488
ปีที่กำลังศึกษา
Pearson Correlation
.074
-.119
-.051
.159
Sig. (2-tailed)
.537
.321
.672
.185
คะแนนเฉลี่ยสะสม

 

Pearson Correlation
.041
.210
.500(**)
.275(*)
Sig. (2-tailed)
.734
.078
.000
.020
ความสนใจในวิชานี้
Pearson Correlation
.201
-.037
.001
.147
Sig. (2-tailed)
.092
.761
.991
.221
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
      สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสภาพแวดล้อมตามแนวคิดบัณฑิตอุดมคติไทย สร้างความเข้าใจการปฏิบัติที่
ถูกต้องและเกิดพัฒนาการทางด้านความรู้เพิ่มมากขึ้น และความไม่สนใจในเนื้อหาวิชาไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยใน
เนื้อหาวิชามนุษย์กับสภาพแวดล้อม การจัดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะนี้สามารถเข้าถึงนักศึกษาในทุกเพศและทุกระดับชั้นปี
บรรยากาศในห้องเรียนสร้างสรรค์สังคมชุมชนที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี กระตุ้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและแสดงออก
แต่อย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาโดยเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมมากขึ้น มีการปรับปรุงกิจกรรม
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน มีการจัดรูปแบบในการเรียนใหม่ๆ เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามแนวคิด
บัณฑิตอุดมคติไทยต่อไป ---------------------------------------------------